วัตถุประสงค์

วิ่ง ปั่น รักษาใจ Bike & Run 2019 ครั้งที่ 1

1. เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. เพื่อจัดทำระบบ Smart Hospital
3. ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

วัตถุประสงค์

วิ่ง ปั่น รักษาใจ Bike & Run 2019 ครั้งที่ 1

1. เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. เพื่อจัดทำระบบ Smart Hospital
3. ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUN RUN 3 กิโลเมตร

 
Fun Run 5 กิโลเมตร

 

 
Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร

ชาย
หญิง

 


จักรยาน ปั่นวิถีธรรม 45 กิโลเมตร